Mastering Laravel - Khoá học lập trình web bằng Laravel framework đầy đủ nhất 2022

Giới thiệu về khoá học

Đây là khoá học nâng cao học về Laravel - một framework php hàng đầu thế giới. Nếu bạn mong muốn phát triển dự án chuyên nghiệp, bảo mật, nhu cầu tuyển dụng cao thì tham gia khoá học này.

Ai là người phù hợp với chương trình này

 • Người đã nắm chắc Php nền tảng(Tốt nhất đã hoàn thành Php Master)
 • Sinh viên mong muốn đi theo hướng lập trình viên chuyên sâu Laravel
 • Người đã đi làm và mong muốn có thêm công cụ làm dự án chuyên nghiệp hơn để tăng lương. 

Tại sao bạn cần tham gia chương trình này?

Nếu bạn đã từng học Php chắc chắn bạn đã biết đến Laravel Framewrok hàng đầu thế giới mà các lập trình viên chuyên dùng để tạo ra những ứng dụng web nhanh chóng tiện lợi và tính bảo mật hệ thống cao. 

Chính từ sự tuyệt vời của nó nên các công ty công nghệ đã đua nhau tuyển dụng những người có kỹ năng làm việc trên laravel. Việc bạn ở đây tìm hiều để học Laravel là một lựa chọn rất sáng suốt nó có thể giúp bạn dễ dàng có việc làm với mức thu nhập cao. 

Đây là chương trình không phải như những khóa học bình thường, nội dung luôn xen kẻ lý thuyết gốc hệ thống và bài tập thực hành ứng dụng từng phần một.

Một điều quan trọng h ơn quá tình học lập trình Php không thể tránh những bài toán khó cần hỗ trợ vì vậy nên Codecamp có riêng nhóm kín dành cho tất cả những học viên hỏi đáp, tương tác ngay khi cần. 

Đây là một chương trình cao cấp bao gồm học trực tiếp và sự kèm cặp hỗ trợ bạn từ số 0 đến khi làm chủ được Laravel và có việc làm. Nếu bạn không đăng ký học thì quả thật đó là một điều đáng tiếc. 

Chế độ hỗ trợ đặc biệt

 • Hỗ trợ trực tiếp qua nhóm kín facebook 24/24 giành riêng cho những người tham dự 
 • Được tư vấn thuật toán, thậm chí utraview trực tiếp trên máy tính của bạn nếu gặp vấn đề khó cần giải quyết
 • Tất cả các bài thực hành được hướng dẫn, reviews góp ý lỗi sai để hoàn thiện.
 • Sau khi hoàn tất chương trình có đồ án chất lượng và được hướng dẫn viết CV tuyển dụng

Điều kiện tham gia chương trình

 • Có máy tính nối mạng và một không gian để học tập là có thể bắt đầu. 
 • Đã học qua Php cơ bản, nếu đã hoàn thành Mastering Php thì quá tốt.
 • Nghiêm túc học tập và có mục tiêu học để đi làm phát triển sự nghiệp theo lập trình web.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Khởi động

  • Bài 1.1: Giới thiệu tổng về Mastering Laravel

  • Bài 1.2: Cách tham gia các nhóm hỗ trợ

  • Bài 1.3: 5 bước học hiệu quả Mastering Laravel

  • Bài 1.4: Những thiết bị bạn cần chuẩn bị

  • Bài 1.5: Thiết lập mục tiêu hoàn thành

  • Bài 1.6: Thiết lập kế hoạch học tập

  • Bài 1.7: Cài đặt Server ảo

  • Bài 1.8: Cài đặt trình soạn thảo code

 • Phần 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP)

  • Bài 2.1: Tổng quan lập trình hướng đối tượng

  • Bài 2.2: Quy tắc định nghĩa class - ví dụ đầu tiên

  • Bài 2.3: Tạo đối tượng mới và cách truy cập thuộc tính, phương thức

  • Bài 2.4: Phương thức khởi tạo __constructor

  • Bài 2.5: Tính Static của thuộc tính và phương thức của Class

  • Bài 2.6: Cách định nghĩa lớp kế thừa

  • Bài 2.7: Phương thức set và get trong Class

  • Bài 2.8: Tầm vực Public, Private, Protected tính chất và cách sử dụng

  • Bài 2.9: Bài tập xây dựng class User

  • Bài 2.10: Hướng dẫn bài tập class User

 • Phần 3: Tạo lớp Database thực tế sử dụng Oop Php

  • Bài 3.1: Tổng quan yêu cầu class DB

  • Bài 3.2: Tạo database Phpmyadmin và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu

  • Bài 3.3: Tạo phương thức kết nối connection

  • Bài 3.4: Thiết lập tự động kết nối cơ sở dữ liệu

  • Bài 3.5: Tạo phương thức insert: thêm dữ liệu

  • Bài 3.6: Tạo phương thức chuẩn hóa chuỗi truy vấn

  • Bài 3.7: Tạo phương thức chạy chuỗi quy vấn

  • Bài 3.8: Tạo phương thức select danh sách bản ghi

  • Bài 3.9: Tạo phương thức select một bản ghi

  • Bài 3.10: Tạo phương thức update: cập nhật dữ liệu

  • Bài 3.11: Tạo phương thức delete: xóa dữ liệu

  • Bài 3.12: Tổng kết quá trình

 • Phần 4: Chuẩn bị lập trình trên Laravel

  • Bài 4.1: Cài đặt composer

  • Bài 4.2: Chạy mã lệnh cài đặt Laravel Framework

  • Bài 4.3: Mô hình MVC trong Framework

  • Bài 4.4: Bỏ public trên Url laravel

  • Bài 4.5: Các file và thư mục quan trọng trong Laravel

 • Phần 5: Các kiểu Routing(định tuyến) Laravel

  • Bài 5.1: Định nghĩa một route cơ bản

  • Bài 5.2: Định nghĩa route có tham số

  • Bài 5.3: Đặt tên cho route

  • Bài 5.4: Định tuyến tham số theo tùy chọn yes - no

  • Bài 5.5: Định tuyến với tham số có ràng buộc

  • Bài 5.6: Định tuyến đến một view

  • Bài 5.7: Định tuyến đến một controller

  • Bài 5.8: Bài tập Routing

  • Bài 5.9: Hướng dẫn bài tập routing

 • Phần 6: Làm việc với Controller

  • Bài 6.1: Tổng quan những tác vụ trong Controller

  • Bài 6.2: Cách tạo controller bằng mã lệnh

  • Bài 6.3: Gọi controller từ Route nâng cao

  • Bài 6.4: Gọi view trong controller

  • Bài 6.5: Gửi và xuất dữ liệu qua view

  • Bài 6.6: Tạo controller kiểu resource

  • Bài 6.7: Chuyển hướng trong controller

  • Bài 6.8: Tổng kết

  • Bài 6.9: Bài tập controller

  • Bài 6.10: Hướng dẫn bài tập controller

 • Phần 7: View và Master Layout

  • Bài 7.1: Giới thiệu view Laravel

  • Bài 7.2: Quy tắc tạo và gọi view

  • Bài 7.3: Cấu trúc views theo module, khu vực guest và admin

  • Bài 7.4: Master layout là gì?

  • Bài 7.5: Định nghĩa một layout bootstrap

  • Bài 7.6: Kế thừa một layout

  • Bài 7.7: Hiện thị dữ liệu trên blade template

  • Bài 7.8: Cấu trúc điều khiển trên blade template

  • Bài 7.9: Cấu trúc vòng lặp for trên blade templade

  • Bài 7.10: Cấu trúc vòng lặp foreach trên blade templade

  • Bài 7.11: Comment đoạn chú thích trên blade template

  • Bài 7.12: Cú pháp nhúng php vào view

  • Bài 7.13: Gọi thêm view vào một view có sẵn

  • Bài 7.14: Cấu trúc isset, empty trên blade template

  • Bài 7.15: Bài tập view

  • Bài 7.16: Hướng dẫn bài tập view

 • Phần 8: Migration Database

  • Bài 8.1: Migration là gì? Vai trò trò của nó!

  • Bài 8.2: Cấu hình kết nối database trên Laravel

  • Bài 8.3: Cú pháp tạo migration composer

  • Bài 8.4: Khôi phục lại các bước tương tác xử lý database - rollback

  • Bài 8.5: Reset, refresh migration

  • Bài 8.6: Thêm một cột dữ liệu vào bảng đã có

  • Bài 8.7: Cách khai báo các trường dữ liệu database

  • Bài 8.8: Cập nhật thêm trường cho database

  • Bài 8.9: Thiết lập khóa chính, khóa ngoại cho dữ liệu

  • Bài 8.10: Bài tập phần 8

  • Bài 8.11: Hướng dẫn bài tập phần 8

 • Phần 9: Database: Query Builder

  • Bài 9.1: Giới thiệu Query Builder

  • Bài 9.2: Thêm dữ liệu vào database từ route

  • Bài 9.3: Thêm dữ liệu vào database qua controller

  • Bài 9.4: Lấy danh sách bản ghi từ database

  • Bài 9.5: Lấy một bản ghi từ database

  • Bài 9.6: Lấy bản ghi một bảng theo id

  • Bài 9.7: Đếm số lượng bản ghi trong bảng

  • Bài 9.8: Một số phương thức phục vụ thống kê dữ liệu

  • Bài 9.9: Lấy dữ liệu từ nhiều bảng qua join

  • Bài 9.10: Lấy dữ liệu bảng theo điều kiện

  • Bài 9.11: Lấy dữ liệu bảng theo điều kiện phức

  • Bài 9.12: Group by lấy dữ liệu theo nhóm

  • Bài 9.13: Order By sắp xếp dữ liệu trong thống kê

  • Bài 9.14: Limit, offset lấy số bản ghi theo giới hạn

  • Bài 9.15: Cập nhật dữ liệu bảng

  • Bài 9.16: Xóa dữ liệu trong bảng

  • Bài 9.17: Bài tập phần 19

  • Bài 9.18: Hướng dẫn bài tập phần 9

 • Phần 10: Eloquent ORM database

  • Bài 10.1: Giới thiệu Eloquent Orm

  • Bài 10.2: 2 cách tạo Model

  • Bài 10.3: Lấy tất cả bản ghi trên Route

  • Bài 10.4: Lấy tất cả bản ghi trên Controller

  • Bài 10.5: Lấy danh sách bản ghi theo điều kiện

  • Bài 10.6: Lấy một bản ghi theo điều kiện

  • Bài 10.7: Lấy 1 bản ghi theo id

  • Bài 10.8: Lấy danh sách bản ghi theo id

  • Bài 10.9: Order By sắp xếp dữ liệu trong thống kê

  • Bài 10.10: Group by tính toán dữ liệu theo nhóm

  • Bài 10.11: Limit, offset lấy số bản ghi theo giới hạn

  • Bài 10.12: Thêm dữ liệu vào bảng theo phương thức save()

  • Bài 10.13: Cập nhật dữ liệu bảng theo phương thứ save()

  • Bài 10.14: Thêm dữ liệu vào bảng qua phương thức create()

  • Bài 10.15: Cập nhật dữ liệu bản ghi qua phương thức update()

  • Bài 10.16: Xóa dữ liệu với phương thức delete()

  • Bài 10.17: Xóa dữ liệu với phương thức delete theo điều kiện

  • Bài 10.18: Xóa dữ liệu một bản ghi, nhiều bản ghi với phương thức destroy()

  • Bài 10.19: Thiếu lập chế độ thùng rác

  • Bài 10.20: Xóa bản ghi tạm thời

  • Bài 10.21: Xuất dữ liệu đã xóa tạm thời

  • Bài 10.22: Khôi phục lại dữ liệu đã xóa

  • Bài 10.22: Xóa dữ liệu vĩnh viễn

 • Phần 11: Xử lý dữ liệu quan hệ trong database với Eloquent ORM

  • Bài 11.1: Giới thiệu CSDL Eloquent ORM

  • Bài 11.2: One to One - Tạo database

  • Bài 11.3: One to One - Cấu hình quan hệ Model

  • Bài 11.4: One to One - Select dữ liệu thuận nghịch

  • Bài 11.5: One to Many - Tạo database

  • Bài 11.6: One to many: Cấu hình quan hệ model

  • Bài 11.7: One to many: Select dữ liệu thuận - nghịch

  • Bài 11.8: Many to many: Tạo database

  • Bài 11.9: Many to many: Cấu hình quan hệ model

  • Bài 11.10: Many to many: Select dữ liệu thuận - nghịch

 • Phần 12: Form - Validation form

  • Bài 12.1: Giới thiệu form

  • Bài 12.2: Tạo form cơ bản đầu tiên

  • Bài 12.3: Áp dụng Bootstrap vào xây dựng form

  • Bài 12.4: Cài đặt công cụ tạo form siêu nhanh

  • Bài 12.5: Định nghĩa thẻ mở đóng form (Form::open, Form::close)

  • Bài 12.6: Tạo input text, textarea, submit form

  • Bài 12.7: Form đăng ký - tên, email, mật khẩu

  • Bài 12.8: Form đăng ký - Select thành phố

  • Bài 12.9: Form đăng ký - Radio giới tính

  • Bài 12.10: Form đăng ký - Checkbox Kỹ năng

  • Bài 12.11: Form đăng ký - Ngày tháng

  • Bài 12.12: Form đăng ký - textarea giới thiệu bản thân

  • Bài 12.13: Giới thiệu validation form

  • Bài 12.14: Thiết lập ràng buộc dữ liệu form tạo bài viết

  • Bài 12.15: Xuất thông báo danh sách lỗi

  • Bài 12.16: Xuất thông báo lỗi của từng bản ghi

  • Bài 12.17: Tùy chỉnh nội dung thông báo lỗi

  • Bài 12.18: Một số quy tắc validation thường dùng

 • Phần 13: Upload file lên server

  • Bài 13.1: Giới thiệu upload file lên server

  • Bài 13.2: Cấu hình form upload

  • Bài 13.3: Lấy thông tin file upload và gửi lên server

  • Bài 13.4: Lưu file vào database

  • Bài 13.5: Hiển thị danh sách bài viết

 • Phần 14: Xử lý chuyển hướng trong Laravel

  • Bài 14.1: Giới thiệu chuyển hướng Laravel

  • Bài 14.2: Chuyển hướng dến một url nội bộ

  • Bài 14.3: Chuyển hướng đến một route

  • Bài 14.4: Chuyển hướng kèm theo flashing session

  • Bài 14.5: Chuyển hướng đến một website ngoài hệ thống

 • Phần 15: Helper Url Laravel

  • Bài 15.1: Giới thiệu Helper Url

  • Bài 15.2: Tạo đường dẫn cơ bản

  • Bài 15.3: Tạo url theo tên route

  • Bài 15.4: Tạo đường dẫn qua action

  • Bài 15.5: Lấy đường dẫn truy cập hiện tại

 • Phần 16: Helper String Laravel

  • Bài 16.1: Giới thiệu Helper string

  • Bài 16.2: Hàm tính độ dài chuỗi

  • Bài 16.3: In thường, in hoa một chuỗi

  • Bài 16.4: Tạo chuỗi ngẫu nhiên

  • Bài 16.5: Loại bỏ ký tự dư thừa

  • Bài 16.6: Tạo slug làm link thân thiện

  • Bài 16.7: Lấy chuỗi con trong một chuỗi

  • Bài 16.8: Nối chuỗi vào cuối chuỗi cho trước

  • Bài 16.9: Tìm kiếm, thay thế trong chuỗi

  • Bài 16.10: Cắt một chuỗi với số ký tự cho trước

  • Bài 16.11: Kiểm tra chứa chuỗi con

 • Phần 17: Session Cookie Laravel

  • Bài 17.1: Giới thiệu Session Laravel

  • Bài 17.2: Cấu hình session

  • Bài 17.3: Thêm và hiển thị dữ liệu trong session

  • Bài 17.4: Kiểm tra sự tồn tại của sesssion

  • Bài 17.5: Flash Session

  • Bài 17.6: Xóa session

  • Bài 17.7: Helper Session

  • Bài 17.8: Cách sử dụng cookie lưu thông tin lên trình duyệt

 • Phần 18: Phân trang trong laravel

  • Bài 18.1: Giới thiệu phân trang laravel

  • Bài 18.2: Tạo và hiển thị thanh phân trang

  • Bài 18.3: Tạo và hiển thị thanh phân trang next, prev

  • Bài 18.4: Phân trang có điều kiện

  • Bài 18.5: Phân trang có tham số

  • Bài 18.6: Tùy chỉnh đường dẫn cơ bản thanh phân trang

 • Phần 19: Gửi mail trong Laravel

  • Bài 19.1: Giới thiệu gửi mail laravel

  • Bài 19.2: Cấu hình gửi mail env

  • Bài 19.3: Khởi tạo mail và xây dụng nội dung mail

  • Bài 19.4: Gửi email đầu tiên đến người dùng

  • Bài 19.5: Tùy chỉnh thông tin gửi mail(tiêu đề, người gửi, dữ liệu)

  • Bài 19.6: Gửi dữ liệu từ controller qua nội dụng email

  • Bài 19.7: Xây dựng nội dung email bằng html chuyên nghiệp như Tiki

 • Phần 20: Tích hợp trình soạn thảo bài viết và quản lý file vào form

  • Bài 20.1: Giới thiệu trình biên tập bài viết chuyên nghiệp

  • Bài 20.2: Download và cài đặt trình soạn thảo code

  • Bài 20.3: Cấu hình menubar, toolbar

  • Bài 20.4: Định dạng html cho bài viết

  • Bài 20.5: Tích hợp trình quản lý file chuyên nghiệp

  • Bài 20.6: Hướng dẫn quản lý file, thư mục trên filemanager

  • Bài 20.7: Lưu và hiển thị bài viết có hình ảnh

 • Phần 21: Cách làm việc giỏ hàng trong laravel

  • Bài 21.1: Tổng quan về chức năng tạo giỏ hàng trong laravel

  • Bài 21.2: Tạo database sản phẩm demo

  • Bài 21.3: Tạo cấu trúc MVC trang danh sách sản phẩm

  • Bài 21.4: Nhúng giao diện bán hàng vào laravel

  • Bài 21.5: Ứng dụng master layout vào giao diện

  • Bài 21.6: Ghép theme trang giỏ hàng

  • Bài 21.7: Đổ dữ liệu sản phẩm lên giao diện

  • Bài 21.8: Tạo url đặt hàng sản phẩm

  • Bài 21.9: Cài đặt thư viện LaravelShoppingCart

  • Bài 21.10: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

  • Bài 21.11: Hiển thị danh sách đã mua

  • Bài 21.12: Thêm hình ảnh sản phẩm vào giỏ hàng

  • Bài 21.13: Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

  • Bài 21.14: Hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

  • Bài 21.15: Xóa toàn bộ giỏ hàng

  • Bài 21.16: Cập nhật giỏ hàng

 • Phần 22: Xây dựng hệ thống quản lý user

  • Bài 22.1: Giới thiệu

  • Bài 22.2: Cài đặt dự án laravel UserManager

  • Bài 22.3: Kết nối database và chạy migrate

  • Bài 22.4: Chạy mã lệch tạo hệ thống đăng nhập đăng ký tự động

  • Bài 22.5: Xác thực tài khoản qua email

  • Bài 22.6: Chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt

  • Bài 22.7: Lấy lại mật khẩu user

  • Bài 22.8: Cấu hình tên của hệ thống gửi mail

  • Bài 22.9: Một số phương thức quan trọng cần biết

 • Phần 23: Kiểm soát truy cập người dùng với Middleware

  • Bài 23.1: Giới thiệu middleware

  • Bài 23.2: Tạo dự án middleware

  • Bài 22.3: Cấu hình, migrate database

  • Bài 23.4: Tạo và chạy middleware đầu tiên

  • Bài 23.5: Gọi middleware trên controller

  • Bài 23.6: Ý tưởng phân quyền cơ bản sử dụng middleware

  • Bài 23.7: Tạo database bảng quyền và kích hoạt auth

  • Bài 23.8: Tạo dữ liệu demo cho hệ thống

  • Bài 23.9: Lấy quyền và thông tin của người login qua eloquent orm

  • Bài 23.10: Tạo middleware kiểm tra quyền truy cập và điều hướng

  • Bài 23.11: Middleware có tham số

  • Bài 23.12: Xử lý middleware theo nhóm

 • Phần 24: Đồ án Xây dựng dự án thực tế

  • Bài 24.1: Giới thiệu giao diện hệ thống quản lý website bán hàng

  • Bài 24.2: Bản kế hoạch hành động xây dựng hệ thống quản lý

  • Bài 24.3: Các bước cần làm để xây dựng bất kỳ module nào trong hệ thống

  • Bài 24.4: Tạo dự án mới 

  • Bài 24.5: Tạo database và cấu hình dự án

  • Bài 24.6: Cài đặt module user với Auth

  • Bài 24.7: Chuyển hướng người dùng đến dashboard

  • Bài 24.8: Ghép giao diện dashboard và xử lý logout

  • Bài 24.9: Thiết lập đường dẫn cho các tác vụ sidebar menu

  • Bài 24.10: Hiển thị danh sách quản trị hệ thống

  • Bài 24.11: Viết chức năng tìm kiếm người dùng

  • Bài 24.12: Tối ưu chức năng tìm kiếm người dùng

  • Bài 24.13: Ghép giao diện thêm user hệ thống

  • Bài 24.14: Validation và thêm mới user vào hệ thống

  • Bài 24.15: Xử lý lỗi truy cập khi chưa login

  • Bài 24.16: Thiết lập trang xóa user trong hệ thống

  • Bài 24.17: Thống kê user theo trạng thái

  • Bài 24.18: Thực hiện tác vụ trên nhiều bản ghi

  • Bài 24.19: Xóa vĩnh viễn user ra khỏi hệ thống

  • Bài 24.20: Cập nhật thông tin người dùng

  • Bài 24.21: Tổng kết module user

  • Bài 24.22: Active menu người dùng truy cập

Học viên đánh giá về khoá học (8)

Comments

Trần Văn Nam

Đã học tại Codecamp

Khóa học của thầy dạy dễ hiểu, người bắt đầu khá dễ học, thầy hỗ trợ nhiệt tình. Trong quá trình học mà thầy có thể chia sẽ thêm các phần service provider, service container để mọi người có thể hiểu hơn về nhiệm vụ 2 phần này nữa thì tuyệt vời.

Comments

Trần Thị Huyền

Đã học tại Codecamp

Khoá học rất hay ^o^

Comments

Nguyễn Trần Thái

Đã học tại Codecamp

Khi học xong mastering php em đã nhận xét rằng chương trình học của codecamp rất cô đọng vì người làm ra nó không đơn giản là người thầy chuyên dạy về lý thuyết, mà là người có kinh nghiệm làm dự án thực tế cho nên tất cả những thứ cần và đủ để thực hiện một dự án hoàn chỉnh đã được đưa ra trọn vẹn trong các bài giảng. Điều này giúp anh em rút ngắn được thời gian học rất nhiều so với các giáo trình tương tự, Người học nhanh chóng hiểu được nội dung, thực hiện được dự án một cách nhẹ nhàng nhất. Sau khi em học xong masteringvphp của thầy. Thầy chưa có khóa học mastering laravel em đã lên mạng tìm hiểu, và học một số bài giảng laravel của các trung tâm khác nhưng thấy nó vô cùng mờ mịt và cảm giác rất khó. Khi thầy cho ra lò chương trình laravel, Thật không thể tin nổi thời gian học thực tế của em chỉ trong vòng 3 tuần. Học xong phần Laravel của thầy em cảm thấy hình như thầy sinh ra là để truyền đạt kinh nghiệm làm web, thầy càng làm video càng hay, phần sau chất lượng hơn phần trước rất nhiều. Thầy cố gắng làm thêm nhiều chương trình hơn nữa để anh em có kinh nghiệm tốt khi tham gia vào các Công ty cũng như các dự án thực tế thầy nhé! Chúc thầy luôn khỏe để thực hiện mọi ước mơ của mình một cách hoàn hảo nhất.

Comments

Mai Văn Bảo

Đã học tại Codecamp

Khóa học này đã giúp em tăng tốc độ code về phía back end hơn rất nhiều. Từ Php thuần xong lên code bằng framework laravel thì quá tuyệt vời. Trước Php thuần code 1 chức năng khá mất thời gian, làm xong đôi khi còn phải fix bug, nhưng khi qua laravel code nhanh hơn, gọn hơn, ít bug hơn, nếu bug cũng dễ fix. Khóa học này sẽ giúp e rất nhiều trong tương lai khi đi xin việc. Cám ơn thầy đã tạo ra khóa học chất lượng và truyền đạt có tâm và nhiệt huyết như vậy. Chúc thầy và codecamp ngày càng phát triển mang đến cho những anh em yêu thích lập trình web nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa.

Comments

Lê Thanh Sơn

Đã học tại Codecamp

Khóa học tuyệt vời , giúp tăng tốc độ code back-end lên rất nhiều

Comments

Nguyễn Mạnh Hùng

Đã học tại Codecamp

Tuyệt vời !!!

Comments

Nguyễn Thanh Tú

Đã học tại Codecamp

Laravel - Framework của PHP - một công cụ phổ biến nhất thế giới, giúp code PHP nhanh chóng so với chỉ sử dụng PHP thuần. Để tiếp cận với Laravel không hề đơn giản, thật là may mắn bởi anh Duy đã tạo ra 1 khóa học tuyệt vời, bài giảng được chia nhỏ, phương pháp học tập hay. Không còn khó khăn với việc mò mẫm, khóa học giúp mình nắm được Laravel một cách cơ bản đến nâng cao. Em chân thành cảm ơn anh Duy nhiều!!!

Comments

Nguyễn Trọng Hoàng

Đã học tại Codecamp

Quá hay thầy ơi, mấy tháng trước em cứng đầu làm web bằng php thuần, làm rất phê và không tối ưu. Nay xong khóa Laravel này thì tốc độ làm web cực nhanh. Và em có thể làm việc với đội nhóm dùng Laravel. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.

5.0 /5
Đưa ra xếp hạng và đánh giá